Cenník služieb

 

Cenník realitných služieb

 Fil Real s.r.o.

Provízia
za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA
NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA
PROVÍZIE:

do
49.999 EUR

4
%  z kúpnej ceny (minimálne 1.400 EUR)

 

 

od
50.000 do 299.999 EUR

4
%  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od
300.000 do 1.300.000  EUR

3
% z kúpnej ceny (minimálne 5.000 EUR)

 

 

od
1.300.000 EUR

1
% z kúpnej ceny (minimálne 6.000 EUR)

 

 

Individuálne
služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

BLIŽŠÍ
POPIS:

Nábor
nehnuteľnosti

50

Náhrada
nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej
obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií,
zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom,
prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny
nehnuteľnosti (jednorázová platba).

 

 

 

Inzerovanie
nehnuteľnosti

 5 € /
deň

Realitný
sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov
spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete,
v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 5
 € /
deň.

 

 

 

Obhliadky

200 € /
mesačne 

Nárok
na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému
sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční
najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym
záujemcom (záujemcami).

 

 

 

Osobná
asistencia

 

 15 € /
za každú začatú polhodinu

Ak
je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť
alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu
realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý
nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne
spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému
sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú
začatú polhodinu.

Príklad:
Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať
náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za
čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú
ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto
cenníku.

 

 

 

Zabezpečenie
dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 Zabezpečenie
dokumentu z úradu / inštitúcie

 

 

 

 

 

 

variabilné
»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak
je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr.
výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu
kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu
a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému
sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

 1. úradného
  (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

 2. paušálnej
  sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a

 3. náhrady
  za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi
  nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument
  vydáva, je viac ako 20 km.

 V prípade
pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca
vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky
www.google.com/maps -“získať
trasu“. 

Príklad:

Klient
poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie
o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v Šuriciach, sídlo
správcu je napr. v centre Rimavskej Soboty. Ak nedôjde
k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient
sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € +
poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 24 € (30
km * 0,80 €)

V náhrade
sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a
strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta
sprostredkovateľ uhradil.

 

 

 

Zabezpečenie
návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej
nájomnej zmluvy)

 150  

 

Náhrada
nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú
musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

 

 

 

Zabezpečenie
návrhu kúpnej zmluvy

150 

Náhrada
nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú
musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie
návrhu nájomnej zmluvy

150 

Náhrada
nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie
(náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú
musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

 

 

 

Zastupovanie
pri kúpe nehnuteľnosti

1.500€

Z
celkovej kúpnej ceny

Provízia
za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné
za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje
sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla
prenajímateľ nehnuteľnosti).
Minimálna
výška provízie 
za
sprostredkovanie prenájmu je 
300 EUR.

 

Compare listings

Compare